วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2552

คุณครูเดือนเพ็ญ รักประชา

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑

โรงเรีนบ้านหนองบัว ม.๖ ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตากการประเมินห้องเรียนคุณภาพ
ประจำปีการศึกษา 2552

ของโรงเรียนบ้านหนองบัว

ในวันที่วันที่ 26 สิงหาคม 2552

โดยคณะกรรมการภายในโรงเรียนก่อนที่จะมีการประเมินระดับกลุ่มโรงเรียน


เกณฑ์การประเมินห้องเรียนคุณภาพ มี 4 ตอน

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ตอนที่ 2 การประเมินห้องเรียนตามสภาพจริง

 1. มีความเป็นระเบียบของห้องเรียน
 2. มีความสะอาด
 3. มีการตกแต่งห้องประณีตืสวยงาม
 4. มีแสงสว่างพอเพียงต่อการจัดการเรียนการสอน
 5. ห้องมีป้ายนิเทศ ความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์
 6. มีอากาศถ่ายเทสะดวก
 7. ปราศจากกลิ่นเสียง รบกวน
 8. มีสื่ออุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวก
 9. มีข้อตกลงในการใช้ห้องเรียน
 10. กำหนดผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
 11. มีชั้น ตู้ เก็บเอกสารที่เป็นระเบียบ
 12. มีผลงานนักเรียน

ตอนที่ 3 การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้

 1. มีข้อมูลแสดงผลสัมฤทธิ?
 2. มีระบบข้อมูลสารสนเทศ
 3. มีการรายงานผู้ปกครองเป็นปัจจุบัน
 4. มีการศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี
 5. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้มากกว่า 1 วิชา/1 ชั้นเรียน
 6. มีบันทึกหลังการสอนในแผนการจัดการเรียนรู้
 7. มีสื่อการสอนที่หลากหลาย
 8. มีการประชุมผู้ปกครแงอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 9. มีกิจกรรมตามห้องและกลุ่มสาระการเรียนรู้
 10. มีคำสั่งรับผิดชอบงาน
 11. มีแหล่ง/ มุม ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
 12. มีการใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
 13. มีการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
 14. นักเรียนมีส่วนรวมในการจัดการเรียนรู้
 15. มีกิจกรรมสอนซ่อมเสริมหรือกิจกรรมอื่นเพื่อแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอน

  ตอนที่ 4 การประเมินคุณภาพนักเรียน
 1. มีข้อมูลผลสสัมฤทธิ์ของนักเรียนคิดค่าเฉลี่ยปีการศึกษาที่ผ่านมา
 2. นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 3. นักเรียนสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
 4. นักเรียนมีค่านิยมโดยใช้เศรษฐกิจพอเพียง
 5. นักเรียนมีผลงานที่แสดงการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์
 6. นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษืความเป็นไทย
 7. นักเรียนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
 8. นักเรียนมีระเบียบวินัย
 9. นักเรียนแต่งกายสุภาพ สะอาด
 10. นักเรียนมีความรู้เรื่องชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 11. นักเรียนกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น